Dzisiaj ruszył drugi w tym roku nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Tym razem pomoc skierowana jest głównie na inwestycje budowlane. Od 28 czerwca do 27 lipca br. będzie można ubiegać się o pomoc na inwestycje  związane z: produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B), produkcją bydła mięsnego (obszar C).

 

Pomoc co do zasady przeznaczona jest na inwestycje w budowę lub modernizację budynków inwentarskich, w tym ich wyposażanie, lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażanie lub budowę lub modernizację magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażanie.

Pomoc w tym programie ma formę refundacji części poniesionych kosztów i może wynieść maksymalnie:

    900 tys. zł w przedsięwzięciach związanych z rozwojem produkcji prosiąt;
    500 tys. zł dla inwestycji w rozwój produkcji mleka krowiego lub rozwój produkcji bydła mięsnego.

Poziom dofinansowania wynosi do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych lub 60% w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.
Wielkość bez zmian

Nie uległy zmianie limity wielkości ekonomicznej uprawniające do skorzystania z pomocy. W przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie większa niż 250 tys. euro, w przypadku inwestycji związanych z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być większa niż 200 tys. euro. Dolna granica we wszystkich przypadkach to 10 tys. euro.

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro.

Dodatkowo, w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt jest wymagane aby po jej realizacji w gospodarstwie utrzymywanych było przynajmniej 50 loch, a w przypadku inwestycji w rozwój produkcji mleka po jej realizacji gospodarstwo musi utrzymywać przynajmniej 25 krów mlecznych.

Wnioski można będzie składać w oddziałach regionalnych ARiMR – także za pośrednictwem biur powiatowych Agencji lub przesyłką pocztową (list polecony Poczty Polskiej).