Na dzisiejszej sesji Rada Gminy Jeżowe udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe – Markowi Stępakowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeżowe za 2017r. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, żaden nie był przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Głosowanie zostało poprzedzone przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeżowe, zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r. i dyskusją nad sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

W dalszej części sesji radni dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2018r, zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy i podjęli uchwałę o zaciągnięciu pożyczki krótkoterminowej.   
Ostatnimi punktami programu sesji były: podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży gminnych gruntów i w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Jeżowe i ich rozliczania.

Fot. przykładowa