XXXVII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 26.02.2021 (piątek) o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
  6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia ( XXXVII/239/21)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżowe (XXVII/240/21)
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie  na rzecz Powiatu Niżańskiego Nieruchomości ( XXXVII/241/21)

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Jeżowe  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków ( XXXVII/242/21)

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad  zabytkami Gminy Jeżowe  na lata 2021-2024 ( XXVII/243/21)

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Jeżowe na rok 2021 ( XXXVII/244/21)

13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r ( XXXVII/245/21)

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/237/21 Rady Gminy Jeżowe z dnia 22 stycznia 2021r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 ( XXXVII/246/21)

15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe ( XXXVII/247/21)

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Koc