Szanowni Państwo !

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkach trwałych, tj. drzewach i krzewach owocowych) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji, bez udziału komisji gminnej szacującej szkody.

Procedura szacowania strat suszowych opisana jest szczegółowo pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r

Zgodnie z obowiązującymi przepisami producent rolny może złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy do 15 października. Producent rolny ma  prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej  kolejnych upraw rolnych – do  czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza i posiada Profil Zaufany.

Czy można rozpocząć zbieranie plonów przed złożeniem wniosku w aplikacji suszowej?

Tak. Aplikacja posiada informacje o wysokości i zakresie szkód określone przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zatem zbiór plonów nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

Elektroniczny wniosek o oszacowanie strat umożliwi producentowi rolnemu wybranie
upraw poszkodowanych przez suszę z upraw zgłoszonych do ARiMR we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Dane o liczbie zwierząt z IRZplus umożliwią
weryfikację wprowadzanych przez producentów rolnych danych o liczbie zwierząt w gospodarstwie rolnym.  Dane dostarczone przez ARiMR, IUNG i IERiGŻ  pozwolą na określenie obszarów upraw rolnych dotkniętych suszą oraz maksymalnego poziomu strat.

Aplikacja odrzuci uprawy rolne wprowadzone przez producenta rolnego jako
poszkodowane przez suszę, które nie były zgłoszone do dopłat bezpośrednich
(weryfikacja z danymi udostępnionymi przez ARiMR) oraz uprawy z obszarów niepotwierdzonych w monitoringu suszy prowadzonym przez IUNG. Aplikacja skoryguje zawyżony przez producenta rolnego poziom strat w danej uprawie do
poziomu strat określonych przez IUNG, ale pozostawi poziom strat podany przez
producenta rolnego na poziomie niższym niż dane z IUNG.

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych
uprawach w miarę ich obejmowania KBW. Po potwierdzeniu ostatniego zgłoszenia nie
będzie możliwości zmiany, a na podstawie ostatecznych danych aplikacja wyliczy stratę w
dochodach.

Aplikacja zasilona danymi z IERiGŻ o wartości produkcji z jednostki produkcyjnej danej
uprawy oraz sztuki zwierzęcia w gospodarstwie rolnym wyliczy poziom strat w produkcji
roślinnej i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego na podstawie systemowo
zweryfikowanych strat w uprawach i dodatkowo nieponiesionych i poniesionych kosztów
w produkcji zwierzęcej. W przypadku strat w dochodach powyżej 30% średniej z trzech
poprzednich lat, aplikacja wygeneruje protokół i przekaże go do Wojewody w celu
zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu przez Wojewodę protokołu strat w dochodach gospodarstwa rolnego
powyżej 30 % producent rolny będzie miał możliwość za pomocą aplikacji przekazania
Wniosku o przyznanie pomocy [...] do ARiMR. ARiMR dokona w swoich systemach
naliczenia płatności i wypłaci pomoc finansową producentowi rolnemu.


Protokoły nie spełniające wymogu przekroczenia 30 % strat w dochodach
gospodarstwa rolnego będą przez aplikację odrzucane ze zwrotną informacją o przyczynie
odrzucenia tj. adnotacją „Ustalony w protokole poziom strat poniżej 30 % nie wypełnia
wymogów do ubiegania się o pomoc publiczną”.

Wojewoda będzie zobowiązany przeprowadzić kontrolę na miejscu 5 % wniosków wytypowanych losowo przez aplikację.

Powyższe informacje dotyczą wyłącznie sposobu zgłaszania suszy rolniczej.

W przypadku wystąpienia innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (gradu, deszczy nawalnych, powodzi, pioruna itp.) wnioski o szacowanie strat można składać w Urzędzie Gminy Jeżowe (37-430 Jeżowe 136a).