KOMUNIKAT

USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ODBIORCÓW NIEKTÓRYCH PALIW STAŁYCH W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU TYCH PALIW

 

Szanowni Państwo !

 

W dniu 11.07.2022 r. Prezydent podpisał ustawę na mocy, której będzie możliwość zakupu węgla po cenie nie większej niż 996,60 zł.

Przedsiębiorca sprzedający paliwa stałe, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, wydobyte lub wyprodukowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej sprowadzone w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. będzie mógł sprzedać Państwu węgiel za cenę nie większą niż 996,60 zł. Pozostałą kwotę (nie większą niż 1073,13 zł brutto za tonę) otrzyma jako rekompensatę.

Warunki jakie muszą Państwo spełnić aby zakupić węgiel po niższej cenie.

  1. Zakupić można maksymalnie 3 tony na jedno gospodarstwo domowe.

  2. Przez gospodarstwo domowe ustawa rozumie gospodarstwo, którego głównym źródłem ogrzewania są: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwem stałym.

  3. Członek gospodarstwa domowego chcący zakupić węgiel będzie zobowiązany do przekazania sprzedawcy oświadczenia o ilości tego paliwa, które nabył od dnia wejścia w życie ustawy, w celu wykorzystania na potrzeby własne tego gospodarstwa domowego oraz odpowiednio następujący dokument:

  • deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składaną na potrzeby centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli ta deklaracja została złożona w postaci elektronicznej, wraz z jej unikalnym identyfikatorem albo

  • kopię deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składanej na potrzeby centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli ta deklaracja została złożona w postaci papierowej, wraz z uzyskanym na niej potwierdzeniem wpływu lub odwzorowanie cyfrowe tej kopii, albo

  • inny dokument wydany przez właściwy urząd albo właściciela lub zarządcę nieruchomości, z którego wynika, że pod adresem budynku, w którym znajduje się gospodarstwo domowe jest zlokalizowane źródło spalania paliw: zaświadczenie lub kopię deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składanej na potrzeby centralnej ewidencji emisyjności budynków lub odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów

 

Wszystkie deklarację, które wpłynęły do Urzędu Gminy Jeżowe są wprowadzone do bazy CEEB.

W związku z powyższym istnieje możliwość uzyskania wydruku deklaracji wraz z jej unikalnym identyfikatorem. W tym celu należy stawić się w Urzędzie Gminy Jeżowe, biuro nr 9.

 

Informujemy Państwa, iż zgodnie z zapisami ustawy Urząd Gminy nie prowadzi „zapisów na węgiel”. Na chwilę obecną nie jest jeszcze znany wykaz przedsiębiorców, którzy będą sprzedawać węgiel po cenie preferencyjnej.