30 listopada 2023 r. Z-ca Wójta Gminy Jeżowe, Michał Wasyliszyn przy kontrasygnacie Skarbnika – Wiesława Łacha zawarł umowę na realizację zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2602R Stary Nart – Gwoździec w miejscowości Stary Nart”. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „FERAMENTA” Krzysztof Piela.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Starostwa Powiatowego w Nisku. Dzięki pozyskanym środkom na terenie gminy Jeżowe zostanie wybudowany lewostronny chodnik dla pieszych o łącznej długości 514 metrów, który zostanie usytuowany wzdłuż istniejącej drogi powiatowej nr 2602R.

Planowana wartość inwestycji wyniesie 297 426,30 zł, z czego 80% wartości zadania stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą część kosztów sfinansuje Starostwo Powiatowe w Nisku. Ponadto, Samorząd Gminy Jeżowe także aktywnie zaangażuje się w rozwój infrastruktury drogowej, pełniąc rolę nadzoru nad procesem realizacji prac.

Zgodnie z zawartą umową, termin wykonania zadania określono na 6 miesięcy. Podpisanie tej umowy stanowi istotny krok w udoskonaleniu sieci dróg w gminie Jeżowe.