W związku z wieloma incydentami oszustw, jakie pojawiają się podczas realizacji inwestycji związanych z Programem Priorytetowym "Czyste Powietrze", Urząd Gminy Jeżowe

pragnie poinformować o ryzyku nieuczciwych praktyk ze strony niektórych wykonawców, którzy oferując pomoc w procesie składania wniosków o dofinansowanie z powyższego programu, proponują urządzenia niskiej jakości, nieodpowiadające wymaganiom i potrzebom określonym w ramach programu.

Prosimy o dokładną weryfikację firm oraz otrzymywanych ofert przed ich akceptacją, jak również szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przed jej podpisaniem.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Jeżowe funkcjonuje gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”(Biuro nr 5). Punkt czynny jest we wtorki i czwartki, w godzinach 9:00-14:00, zajmuje się nieodpłatnie:

– udzielaniem informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,

– wsparciem Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie, pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,

– uzupełnianiem i przekazywaniem do WFOŚIGW w Rzeszowie wniosków o dofinansowanie,

– pomocą Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania oraz kompletowaniu wymaganych załączników.