Rada Gminy Jeżowe udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeżowe za 2016r. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych (dwóch było nieobecnych) Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, 1 był przeciw i 1 wstrzymał się od głosu.

Głosowanie zostało poprzedzone przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeżowe, zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2016r i dyskusją nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

W dalszej części sesji radni dokonają nowelizacji uchwał dotyczących kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkól podstawowych oraz dokonają nowelizacji Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Ostatnie punkty programu sesji to podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży gminnych gruntów, dokonanie zmian budżetowych, zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.