Powszechny Spis Rolny już się rozpoczął, co oznacza, że część rolników, w ramach obowiązku, zdążyła się już spisać przez Internet.

Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach planowanych naborów wniosków.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Dyrektor Centralnego Biura Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje że w dniach 3-4 października br. w Boguchwale podczas XV Jesiennej Giełdy Ogrodniczej będą dostępne punkty spisowe PSR 2020.

25 września podczas sesji Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podziękował Panu Markowi Sękielowi  za efektywną współpracę w okresie pełnienia funkcji Dyrektora Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Jeżowem w latach 2015-2020.