Projekt pt. "GWIAZDY KARIERY" skierowany do kobiet powyżej 30 roku życia 

Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.

Od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. producent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Antoniego Siudaka.

Pan Antoni Siudak był najstarszą żyjącą osobą w naszej gminie. Zmarł w wieku 102 lat.

1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00, tzw. godzinie „W”, rozpoczęło się największe powstanie w okupowanej Europie- Powstania Warszawskie. Ciężka i krwawa walka o wyzwolenie stolicy, odzyskanie i utrzymanie niepodległości.